SOI PORUŠUJE ZÁKONY, ODMIETA SPOLUPRÁCU S PREDAJCAMI, SCHVAĽUJE PODVODY, NÚKA ZLATÚ BAŃU !!!
Pridal Luteran Dátum September 25 2013 06:23:27
Ing. Zeleňák majiteľ firmy CSAT na základe negatívnych skúseností s firmou M7Group ako prvý ...
Podrobné novinky
Ing. Zeleňák majiteľ firmy CSAT na základe negatívnych skúseností s firmou M7Group ako prvý oficiálne ukončil spoluprácu poskytovania služby Skylink.

Zároveň na 4.10. 2013 usporiadal stretnutie predajcov SAT TV s cieľom vzájomne sa informovať o probléme a hľadať riešenie.

Dôvodom sú podozrenia na nekalú činnosť vykonávanú prostredníctvom neštandardných firiem typu sro a jednotlivcov so živnosťami, alebo bez, ktorí porušujú zákony a dobré mravy.

Ako konkrétny príklad uviedol zasielanie výhražných listov a nevyžiadaných dobierok, ktoré uvádzajú do omylu hlavne starších ľudí s cieľom získať peniaze za niečo, čo vôbec nepotrebujú.

Na uvedenú skutočnosť upozornil SOI a tiež ich pozval na stretnutie.

Reakcia SOI je šokujúca a zároveň naznačuje porušenie viacerých zákonov ako napr. návod na podvodné konanie, verejné odmietnutie spolupráce s predajcami SAT TV, spoluúčasť na podvode atď.

Reakcia v textovej podobe je nasledovná :


SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA, ústredný inšpektorát
Prievozská 32, p.p. 29, 827 99 Bratislava

Váž. pán
Ing. Zdenko Zeleňák
mailto: csat@csat.sk

Naša zn. Vybavuje Bratislava
3282/55/13 Ing. Ričovská 11.09.2013

Vážený pán inžinier,

obdržali sme od Vás pozvánku na neoficiálne stretnutie predajcov TV a SAT techniky, ktoré sa bude konať 4. októbra 2013 v Banskej Bystrici.

Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len SOI) sa nemieni zúčastniť tohto podujatia. Napriek tomu pokladáme za účelné oboznámiť Vás s našim stanoviskom k Vami spomínanému zasielaniu ponúk satelitnou platformou skylink.

V danej súvislosti uvádzame, že SOI obdržala niekoľko podnetov od spotrebiteľov, ktorým bola od „skylinku“ doručená zásielka, ktorú si nevyžiadali. Nejde však o dobierky, ale o obyčajné listové zásielky, spotrebiteľovi zasielané bezplatne na jeho korešpondenčnú adresu, ktorých prevzatie nie je podmienené žiadnou platbou.

Podľa našich informácií sa zo strany satelitnej platformy skylink jedná o zasielanie ponúk adresátom z vlastnej databázy, ktorí majú zaregistrované a aktivované karty na satelitný príjem.

Tieto zásielky nemožno považovať za nevyžiadané, nakoľko sú zasielané výlučne zákazníkom skylinku, ktorí so zasielaním udelili súhlas pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní služieb satelitného príjmu. Súhlas vyjadrili kúpou satelitného hardvérového vybavenia a aktiváciou karty, kedy súčasne akceptovali všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP).

Uvedený postup je v súlade s VOP prevádzkovateľa satelitnej platformy skylink.

Podmienky výmeny karty sú riešené vo VOP a za určitých podmienok bonusované a zvýhodňované.

VOP predaja tovarov a poskytovania služieb si určuje predávajúci resp. poskytovateľ služieb. Ich zmena je bežnou praktikou a ak sú zmeny vykonané korektne a týmito zmenami nedochádza k porušovaniu platnej legislatívy, možno ich realizovať.

Ak vo VOP bolo vymienené právo ich zmeny, ako i zmeny cenníka, a ak k tejto zmene poskytovateľ služieb mieni v budúcnosti pristúpiť, nejedná sa o konanie v rozpore s predpismi. Podstatné je, aby užívateľ bol o zmenách informovaný v dostatočnom časovom predstihu a aby užívateľovi bolo umožnené zrušiť zmluvu, ak so zmenami nesúhlasí.

V tejto súvislosti je postačujúce, ak je spotrebiteľ o zmenách informovaný jedným z možných spôsobov (adresne poštovou zásielkou, sms správou, e-mailom, telefonicky alebo prostredníctvom web stránok).

Karty na príjem satelitnej televízie, majú deklarovaný čas použitia: „bez časového obmedzenia po dobu vysielania programov v balíku CS link alebo po dobu životnosti karty“.

Ak však životnosť karty uplynula a nie je ju v zmysle vyššieuvedeného možné použiť po uplynutí jej životnosti, je potrebné ju vymeniť tak, ako to bolo deklarované už od r. 2010, kedy sa začal postupný prechod na nový dekódovací kryptovací systém, o.i. za účelom zabránenia pirátskeho a neoprávneného odoberania satelitného signálu a taktiež z dôvodu postupného ukončovania podpory technológie podmieneného prístupu CryptoWorks zo strany jeho dodávateľa, z ktorého dôvodu je potrebné zaviesť novú technológiu Irdeto. Tento prechod do budúcna má zaistiť technické skvalitnenie služieb, vrátane lepšieho zabezpečenia a minimalizácie poruchovosti.


Podľa bodu 4.2.5 VOP sa poskytovateľ zaväzuje najmä vyúčtovať užívateľovi nevyhnutne nutné náklady v prípade, keď bol poskytovateľ nútený z technických, prevádzkových alebo iných dôvodov pre zabezpečenie príjmu programov prostredníctvom satelitu uskutočniť technické opatrenia, ktoré vyžadujú výmenu karty (prelomenie kódu, skončenie životnosti systému podmieneného prístupu a pod.).

V týchto prípadoch sa poskytovateľ zaväzuje doručiť novú kartu na adresu užívateľa oznámenú poskytovateľovi pri registrácii.

Napriek tomu, že zastávame stanovisko, že riešenie problémov, súvisiacich s poskytovaním služieb satelitného príjmu nepatrí do kompetencie Slovenskej obchodnej inšpekcie, ale Telekomunikačného úradu SR, v záujme ochrany spotrebiteľov sme v rámci nadštandardného postupu oslovili príslušný kontrolný orgán v Luxemburgu, keďže prevádzkovateľom satelitnej platformy Skylink na území Slovenskej republiky je spoločnosť M7 Group S.A., so sídlom 2, RueAlbert Borschette, L-1246 Luxembourg, Veľkovojvodstvo Luxemburské, kde Slovenská obchodná inšpekcia nie je príslušná konať, ani nemá kompetencie vykonávať kontrolu.

Po obdržaní odpovede od kontrolného orgánu v Luxemburgu, posúdení celej záležitosti a zaujatí stanoviska budeme spotrebiteľskú verejnosť informovať prostredníctvom našej web stránky, príp. aj iných dostupných oznamovacích prostriedkov.

Ak spotrebiteľovi v súvislosti so službou skylink vznikla akákoľvek škoda, túto si môže uplatňovať jedine súdnou cestou, a to prostredníctvom všeobecného miestne príslušného súdu podľa svojho bydliska.

S pozdravom


Mgr. RNDr. Nadežda Machútová
ústredná riaditeľka SOI

P.S.

Vážení kolegovia, predajcovia SAT TV, všimnite si SCHVÁLENIE SOI v znení, čo postačuje na to, aby ste mohli robiť čokoľvek so zákazníkmi prostredníctvom pošty, sms, emailom, TELEFONICKY, alebo iba OZNAMOM NA WEB STRÁNKE !!!


Zatvorme prevádzky, dohodnime sa, urobíme si spoločnú webstránku, k tomu spoplatnenú telefónnu linku a začneme robiť skutočný biznis v zmysle POKYNOV SOI a budeme mať všetci ZLATÚ BAŇU a život bez problémov.