PRESADZUJE RADA RTV ZÁUJEM VEREJNOSTI ?!
Pridal Luteran Dátum June 14 2012 08:34:26
Rada pre vysielanie a retransmisiu ako správny orgán má zo zákona dané do vienka ochraňovať verejný záujem.

Kompetencie na to má, treba veriť, že aj kompetentných.

Zatiaľ to tak ......

Podrobné novinky
Rada pre vysielanie a retransmisiu ako správny orgán má zo zákona dané do vienka ochraňovať verejný záujem.

Kompetencie na to má, treba veriť, že aj kompetentných.

Zatiaľ to tak nevyzerá.

Aj keď nám za to nikto nezaplatí, skúsme jej pomôcť.

Najprv si v skratke pripomeňme, čo Rada, či už rada, alebo nerada robiť musí.

Má aj taký slogan na svojej titulnej stránke.

Rada pre vysielanie a retransmisiu je správny orgán, ktorý vykonáva štátnu reguláciu v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie.

Poslaním rady je presadzovať záujmy verejnosti pri uplatňovaní práva na informácie, slobody prejavu a práva na prístup ku kultúrnym hodnotám a vzdelaniu.

Rada dbá o uchovávanie plurality informácií v spravodajských reláciách vysielateľov, ktorí vysielajú na základe zákona alebo na základe licencie podľa tohto zákona.Poslal som sťažnosť na Radu ako občan koncesionár.

Platím koncesionársky poplatok, sledujem STV prostredníctvom družice Astra 23,5 vlastným sat zariadením.

Neznáma spoločnosť sa mi vyhráža zrušením príjmu STV zablokovaním karty, ktorá je mojím vlastníctvom.

Príjem podmieňuje neoprávnenými mesačnými poplatkami.

Źiadam Vás o zabezpečenie môjho ústavného práva na informácie tak, aby do signálu STV nemohli byť vkladané dáta neoprávneným subjektom zabraňujúce jeho príjmu na mojej karte.

Ako orgán štátnej správy Vás žiadam, aby ste o uvedenej skutočnosti informovali NR SR, vládu SR a ÚS SR.

Odpoveď Rady.


Dobrý deň,

Rada pre vysielanie a retransmisu nie je kompetentá zaoberať sa Vašim podnetom, postupuje ho preto vecne príslušným inštitúciám.

Z Vášho podnetu vyplýva, že sa cítite byť podvedený klamlivou reklamou a že mohlo dôjsť k nenáležitej zmene

zmluvných podmienok medzi poskytovateľom služby a Vami ako zákazníkom.

Oboma vecami je kompetentná zaoberať sa Slovenská obchodná inšpekcia, preto Váš podnet podstupujeme jej.

Zároveň uvádzate, že do signálu, ktorý prijímate, by mohli byť zo strany neoprávneného subjektu vkladané dáta,

ktoré Vám budú zabraňovať v príjme signálu. Na prešetrenie prípadov blokovania signálu je oprávnený

Telekomunikačný úrad SR, preto Váš podnet zároveň podstupujeme aj tejto inštitúcii.

S pozdravom,

Mgr. Lucia Jelčová
Odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou
Rada pre vysielanie a retransmisiu
Dobrovičova 8, P. O. BOX 155
810 00 Bratislava
tel.: +421 2 20 90 65 03
mobil: +421 918 696 286
mail: lucia.jelcova@rada-rtv.sk

Nebudem teraz do detailov rozoberať odpoveď. Vadí mi na nej hlavne to, ako si pani Mgr. " dokreslila " v mojej sťažnosti všetko to, čo z nej " vyplýva " a presunula zodpovednosť na SOI, ktorá s tým nemá nič spoločné.

No ale nič to, skúsim svoju sťažnosť sformulovať ešte raz a " precíznejšie ", prípadne pani Mgr. oslovím aj telefonicky