VRAJ KOHO RADŠEJ MÁM RUSÁKOV ČI AMÍKOV...?!
Pridal Luteran Dátum February 19 2022 13:37:08
Vzdávam úctu každému, KTO...
Podrobné novinky
Vzdávam úctu každému, KTO neubližuje INÉMU.

Teraz na Slovensku taký stav JE, že MAFIA čo len sa dá, to využije.

Príde mafiánko nenápadne a vyzvedá, ktorým Smerom sa mu lepšie kradnúť DÁ.

Vraj koho radšej mám, Rusákov a či Amíkov.

Odpovedám, že ľudí absolútne nerozlišujem, avšak štáty a ich systém dôsledne kritizujem.

Smerom od Čiernej nad Tisou na Východ som hranicu nikdy neprekročil, lebo...

Mama s otcom tam iba raz v r. 1968 kúsok za hranicou boli a navždy to oľutovali.

A nás pred Východom varovali.

A teraz rok 2022 sa píše a Východ sa ešte viac k TOTALITE kníše...

A to mi stačilo virtuálne do Ruského Donbasu a okolia sa pozrieť a nič viac netreba VIDIEŤ!

A potom ešte ruskú web stránku navštíviť a ani sa človek nemusí DIVIŤ.

Rusi Rusom za 3000 eur a Ukrajincom za 1500 občianstvo EU a BUDÚCNOSŤ núkajú...?!

1. FINANČNÉ A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE!

2. MOŽNOSŤ BÝVANIA V EURÓPSKYCH KRAJINÁCH!

3. DôVERA V BUDÚCNOSŤ!

4. SKVELÉ MOŽNOSTI VZDELÁVANIA!

5. VYSOKÉ SOCIÁLNE ŠTANDARDY!

6. VZORNÁ LEKÁRSKA STAROSTLIVOSŤ!


A ešte im vysvetľujú, čo to to EUROOBČIANSTVO vlastne JE

...............................................................................................................................................................


Что такое гражданство Евросоюза?

Гражданин Европейского союза — это статус, который получает каждый, кто обладает гражданством любой страны-участницы ЕС. В соответствии с европейским законодательством, не существует правовых различий между гражданином Польши и Германии, или, к примеру, Румынии и Италии.

«Настоящим учреждается гражданство Союза. Каждое лицо, имеющее гражданство государства-члена, является гражданином Союза. Гражданство Союза дополняет, а не заменяет национальное гражданство»,
— гласит статья 17 (1) Римского Договора.

Каждый клиент нашей компании становится полноправным гражданином выбранной страны Евросоюза с возможностью свободно передвигаться по всем странам ЕС. Всё, что Вам остается сделать, получив паспорт ЕС, — это выбрать наиболее комфортную для жизни страну. Вы сможете работать, вести бизнес и отдыхать на любимых курортах по соседству, чувствуя себя как дома.

Выбирайте лучшее будущее для себя и своей семьи уже сегодня.

Čo je to občianstvo EÚ?

Občan Európskej únie je štatút, ktorý získava každý, kto má občianstvo ktoréhokoľvek členského štátu EÚ.

Podľa európskeho práva nie sú medzi občanom Poľska a Nemecka, či napríklad Rumunom a Talianom, žiadne právne rozdiely.

„Týmto sa ustanovuje občianstvo Únie. Každá osoba, ktorá má občianstvo členského štátu, je občanom Únie.

Občianstvo Únie dopĺňa a nenahrádza národné občianstvo.“ hovorí článok 17 ods. 1 Rímskej zmluvy.

Každý klient našej spoločnosti sa stáva plnohodnotným občanom vybranej krajiny EÚ s možnosťou voľného pohybu po všetkých krajinách EÚ.

Po získaní pasu EÚ vám zostáva už len vybrať si najpohodlnejšiu krajinu pre život.

Budete môcť pracovať, podnikať a relaxovať vo svojich obľúbených strediskách v okolí a cítiť sa ako doma.

Vyberte si lepšiu budúcnosť pre seba a svoju rodinu už dnes.

.................................................................................................................................................................

Takže čo na to asi by tak povedali naši súdruhovia + fašisti...?!

....................................................................................................................................................................

Takže ako som spomínal na začiatku, vážim si všetkých ľudí, ktorí neubližujú iným.

Rusov rovnako ako Američanov.

Žiaľ, spoločenský systém ubližuje Rusom a tí hľadajú cestu, ako sa zachrániť.

Kedy bude v Rusku relatívne normálny spoločenský systém?

Keď budú obyčajní ľudia z krajín celého sveta MAŤ TÚŽBU DOSTAŤ SA DO RUSKA.

A kedy bude v Rusku stabilný demokratický systém.

Keď obyčajní ľudia budú mať túžbu ŽIŤ v Rusku.

Pokračovanie...?

To už ani nie, lebo PUTLER...