Home · Články · Fórum · Luterán Blog April 19 2024 19:29:20
Reklama
Tu je priestor pre Vašu reklamu.

SOI PORUŠUJE ZÁKONY, ODMIETA SPOLUPRÁCU S PREDAJCAMI, SCHVAĽUJE PODVODY, NÚKA ZLATÚ BAŃU !!!

SAT MYSTERYIng. Zeleňák majiteľ firmy CSAT na základe negatívnych skúseností s firmou M7Group ako prvý oficiálne ukončil spoluprácu poskytovania služby Skylink.

Zároveň na 4.10. 2013 usporiadal stretnutie predajcov SAT TV s cieľom vzájomne sa informovať o probléme a hľadať riešenie.

Dôvodom sú podozrenia na nekalú činnosť vykonávanú prostredníctvom neštandardných firiem typu sro a jednotlivcov so živnosťami, alebo bez, ktorí porušujú zákony a dobré mravy.

Ako konkrétny príklad uviedol zasielanie výhražných listov a nevyžiadaných dobierok, ktoré uvádzajú do omylu hlavne starších ľudí s cieľom získať peniaze za niečo, čo vôbec nepotrebujú.

Na uvedenú skutočnosť upozornil SOI a tiež ich pozval na stretnutie.

Reakcia SOI je šokujúca a zároveň naznačuje porušenie viacerých zákonov ako napr. návod na podvodné konanie, verejné odmietnutie spolupráce s predajcami SAT TV, spoluúčasť na podvode atď.

Reakcia v textovej podobe je nasledovná :


SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA, ústredný inšpektorát
Prievozská 32, p.p. 29, 827 99 Bratislava

Váž. pán
Ing. Zdenko Zeleňák
mailto: csat@csat.sk

Naša zn. Vybavuje Bratislava
3282/55/13 Ing. Ričovská 11.09.2013

Vážený pán inžinier,

obdržali sme od Vás pozvánku na neoficiálne stretnutie predajcov TV a SAT techniky, ktoré sa bude konať 4. októbra 2013 v Banskej Bystrici.

Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len SOI) sa nemieni zúčastniť tohto podujatia. Napriek tomu pokladáme za účelné oboznámiť Vás s našim stanoviskom k Vami spomínanému zasielaniu ponúk satelitnou platformou skylink.

V danej súvislosti uvádzame, že SOI obdržala niekoľko podnetov od spotrebiteľov, ktorým bola od „skylinku“ doručená zásielka, ktorú si nevyžiadali. Nejde však o dobierky, ale o obyčajné listové zásielky, spotrebiteľovi zasielané bezplatne na jeho korešpondenčnú adresu, ktorých prevzatie nie je podmienené žiadnou platbou.

Podľa našich informácií sa zo strany satelitnej platformy skylink jedná o zasielanie ponúk adresátom z vlastnej databázy, ktorí majú zaregistrované a aktivované karty na satelitný príjem.

Tieto zásielky nemožno považovať za nevyžiadané, nakoľko sú zasielané výlučne zákazníkom skylinku, ktorí so zasielaním udelili súhlas pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní služieb satelitného príjmu. Súhlas vyjadrili kúpou satelitného hardvérového vybavenia a aktiváciou karty, kedy súčasne akceptovali všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP).

Uvedený postup je v súlade s VOP prevádzkovateľa satelitnej platformy skylink.

Podmienky výmeny karty sú riešené vo VOP a za určitých podmienok bonusované a zvýhodňované.

VOP predaja tovarov a poskytovania služieb si určuje predávajúci resp. poskytovateľ služieb. Ich zmena je bežnou praktikou a ak sú zmeny vykonané korektne a týmito zmenami nedochádza k porušovaniu platnej legislatívy, možno ich realizovať.

Ak vo VOP bolo vymienené právo ich zmeny, ako i zmeny cenníka, a ak k tejto zmene poskytovateľ služieb mieni v budúcnosti pristúpiť, nejedná sa o konanie v rozpore s predpismi. Podstatné je, aby užívateľ bol o zmenách informovaný v dostatočnom časovom predstihu a aby užívateľovi bolo umožnené zrušiť zmluvu, ak so zmenami nesúhlasí.

V tejto súvislosti je postačujúce, ak je spotrebiteľ o zmenách informovaný jedným z možných spôsobov (adresne poštovou zásielkou, sms správou, e-mailom, telefonicky alebo prostredníctvom web stránok).

Karty na príjem satelitnej televízie, majú deklarovaný čas použitia: „bez časového obmedzenia po dobu vysielania programov v balíku CS link alebo po dobu životnosti karty“.

Ak však životnosť karty uplynula a nie je ju v zmysle vyššieuvedeného možné použiť po uplynutí jej životnosti, je potrebné ju vymeniť tak, ako to bolo deklarované už od r. 2010, kedy sa začal postupný prechod na nový dekódovací kryptovací systém, o.i. za účelom zabránenia pirátskeho a neoprávneného odoberania satelitného signálu a taktiež z dôvodu postupného ukončovania podpory technológie podmieneného prístupu CryptoWorks zo strany jeho dodávateľa, z ktorého dôvodu je potrebné zaviesť novú technológiu Irdeto. Tento prechod do budúcna má zaistiť technické skvalitnenie služieb, vrátane lepšieho zabezpečenia a minimalizácie poruchovosti.


Podľa bodu 4.2.5 VOP sa poskytovateľ zaväzuje najmä vyúčtovať užívateľovi nevyhnutne nutné náklady v prípade, keď bol poskytovateľ nútený z technických, prevádzkových alebo iných dôvodov pre zabezpečenie príjmu programov prostredníctvom satelitu uskutočniť technické opatrenia, ktoré vyžadujú výmenu karty (prelomenie kódu, skončenie životnosti systému podmieneného prístupu a pod.).

V týchto prípadoch sa poskytovateľ zaväzuje doručiť novú kartu na adresu užívateľa oznámenú poskytovateľovi pri registrácii.

Napriek tomu, že zastávame stanovisko, že riešenie problémov, súvisiacich s poskytovaním služieb satelitného príjmu nepatrí do kompetencie Slovenskej obchodnej inšpekcie, ale Telekomunikačného úradu SR, v záujme ochrany spotrebiteľov sme v rámci nadštandardného postupu oslovili príslušný kontrolný orgán v Luxemburgu, keďže prevádzkovateľom satelitnej platformy Skylink na území Slovenskej republiky je spoločnosť M7 Group S.A., so sídlom 2, RueAlbert Borschette, L-1246 Luxembourg, Veľkovojvodstvo Luxemburské, kde Slovenská obchodná inšpekcia nie je príslušná konať, ani nemá kompetencie vykonávať kontrolu.

Po obdržaní odpovede od kontrolného orgánu v Luxemburgu, posúdení celej záležitosti a zaujatí stanoviska budeme spotrebiteľskú verejnosť informovať prostredníctvom našej web stránky, príp. aj iných dostupných oznamovacích prostriedkov.

Ak spotrebiteľovi v súvislosti so službou skylink vznikla akákoľvek škoda, túto si môže uplatňovať jedine súdnou cestou, a to prostredníctvom všeobecného miestne príslušného súdu podľa svojho bydliska.

S pozdravom


Mgr. RNDr. Nadežda Machútová
ústredná riaditeľka SOI

P.S.

Vážení kolegovia, predajcovia SAT TV, všimnite si SCHVÁLENIE SOI v znení, čo postačuje na to, aby ste mohli robiť čokoľvek so zákazníkmi prostredníctvom pošty, sms, emailom, TELEFONICKY, alebo iba OZNAMOM NA WEB STRÁNKE !!!


Zatvorme prevádzky, dohodnime sa, urobíme si spoločnú webstránku, k tomu spoplatnenú telefónnu linku a začneme robiť skutočný biznis v zmysle POKYNOV SOI a budeme mať všetci ZLATÚ BAŇU a život bez problémov.


Luteran , September 25 2013 06:23:27 11 Komentáre · 4930 Prečítané · Vytlačiť

Komentáre

Luteran , September 25 2013 10:09:53
Pán Fogo, no a takýmito príspevkami si robíte zle, potom Vás nikto nechce mať na svojich stránkach.

Čo je to za somarina, tu sa pýtať na rocky23.

Mimochodom, nestraší Vám v ..., aká reklama na Parabole ?!

Parabola môže byť šťastná, že tam ešte vôbec niekto dá zmysluplnú tému ako je tá zo SOI.

Vy ste z inej planéty, alebo Vaša manželka pracuje na SOI, že napíšete takúto somarinu ?

Vraj obťažovanie SOI... ?!

Tak za toto by ste mali byť zmazaný natrvalo, keďže Vy si robíte srandu aj z normálnych vecí.

A čo tak odpovedať na slušnú otázku vo veci predaja prijímačov pred kartami M7 ?
okap , September 25 2013 10:26:41
No to môže byť náhoda, lebo možno rocky nečíta len parabolu ale i našu diskusiu, ale aspoň niekto s diskutujúcich si všimol veľkú aroganciu p. riaditeľky, ktorá sa má zastávať zákazníkov a nie citovať z listu Skylinku odborné veci , hoci ona do tej odbornosti nevidí, ona je odborníčka na obchod a mala by sa vyjadrovať jazykom zo svojej odbornosti a aj pri takejto sťažnosti sa to dá zvládnuť, lebo ona zastupuje obchodní inšpekciu a nie satelitného providera
jarokol , September 25 2013 10:44:54
Pán VF, Váš mozgový VF oscilátor sa bez spätnej väzby rozkmital mimo medze normálneho medziľudského správania. Zamyslite sa, či nie je treba tu spätnú väzbu dať opraviť odborníkovi. Neurážajte sa, ale viete a chcete Vy vôbec niekomu pomôcť? Ešte aj tým, ktorí chcú niečo na zlepšenie stavu urobiť, sa vysmievate a hádžete polená pod nohy. Ste zrejme SZČO, teda asi naozaj sám zatvorený vo svojej dielničke, kde opravujete elektroniku. Teda nie vo firme, v kolektíve, kde by ste reálne spoznávali ľudské problémy, videli reakcie ľudí na ne a ich riešenia, ale so svetom máte kontakt len cez net. To vysvetľuje Vaše správanie na nete, kde v anonymite nemôžete dostať ani chlapskú po papuli.

Parteri Skylinku, včera mi v jednej predajni ukázali reklamný leták Skylinku, kde je červeným písmom akcia asi v tom zmysle, že ak si zakáznik objedná cez sipo alebo net nejaký balíček, dostane mesiac sledovania zadarmo. Tá bezočivosť. Partnéri Skylinku ponúkajte naše produkty, ale platby pôjdu mimo vás.
Čo urobíte s kartami "V7MENA" na sklade, ak ich nebudete mohli prihlásiť, lebo "zákazníkovi bola poslaná karta dňa ..." a v systéme je už zaregistrovaná?
makovic , September 25 2013 11:55:58
dost ma nasr...lo co som si teraz precital v tom liste. ja sam som celej rodine registroval na seba karty a nedavno mi prisli na moje meno 3 bezdokladove dobierky pritom karty mame pomenene. cize ziadne doporucene listy ale normalne nasurovo posielane dobierky.
okap , September 25 2013 12:38:34
Áno pani riaditeľka SOI sa správa ako riaditeľka skylinku, je to nehoráznosť ako odmietla svoju účasť, sme rozvojová krajina, kde si politici a úradníci z nás robia stádo otrokov.Naozaj takýto žargón si vyžaduje poukázanie v médiach na nekompetentnosť p. riaditeľky
okap , September 25 2013 12:44:21
ano vlado , ale ide tu o tie drzé slová, že nemieni sa zúčastniť, je to pod jej úroveň postavenia riaditeľky štátnej inštitúcie
satelit1 , September 25 2013 14:30:24
jarokol,je vidiet,ze ste v obraze a poznate problemy predajcov.Skylink nepriamo nuti nakupovat karty na sklad doslova po 10ks aby potom pri roznych aktualnych ponukach a akciach neostali na sklade,prinajlepsom ich potom mam posielat niekam,co pri zarobku na karte je cista strata.Uz to,ze ich musi predajca vopred vyplatit je uplne zle nastavene pri dnesnom zisku z predaja karty...
Stalo sa mi minule,ze som mal zlu novu kartu a samozrejme na svoje naklady som to riesil co ma stalo viac ako zarobim na troch predanych Vymenach M7...
Casy ked som nakupoval na sklad v stovkach su davno prec a uz sa urcite nevratia.Stane sa mi,ze niekedy dopredam Vymeny a ani sa uz neponahlam ich narychlo doobjednat,moji zakaznici ich uz maju pomenene a ich vacsinou aj tak vyriesim "podpultovou" ICe Vymena za 24e a kto pride od podomoveho predajcu alebo z elektropredajne uz od pohladu nazlosteny,ze mi musi nieco doplacat tak nech aj Vymenu ide riesit tam,mne nestoji za to zarobene euro "ziskat" zakaznika s Ortonom/Opticumom ktoreho sa uz potom nezbavim.
Novy prijimac u mna aj tak nekupi lebo uz nakupil inde,pripadne zase nakup vyriesi cez suseda pri stole v krcme ktory ma kamarata... a tym,ze si u mna kupil tu Vymenu chape to ako dozivotny bezplatny servis na kartu a vsetko so Skylinkom spojene...
Vcera som zazil dalsiu zaujimavu vec,odohrala sa pred mojimi ocami,takze ziadne jedna pani povedala.V rade za sebou stali zakaznici,ten co bol prvy sa so mnou dohadoval,ze preco som mu poslal sek na 39,40 ked on chce iba servis.poplatok ako pred rokom a na ten som mu sek neposlal...bla bla,ved to poznate a pani v rade za nim sa toho hned chytila,ze preco som jej take neposlal,ona by to naopak privitala lebo si chce prave popri Vymene aj nieco o dva mesiace ked jej skonci aktualny bonus za Vymenu zaplatit,hlavne pre dcerku Minimax,takze jej Mini vyhovuje aj nadalej.Vysvetlil som po tisici krat,ze ja nic neposielam a ked jej neposlali tu vyhodnejsiu ponuku ma smolu a musi zaplatit aktualnu cenu podla cennika alebo cakat na nejaku akciu mozno cez vianoce.
Chcela teda vyplatit poplatok co dostal pan,kedze on o zvyhodnenu ponuku nemal zaujem.Vysvetlil som,ze je to na konkretne meno a cislo karty,takze sa to neda.Pani bola dost akcna,zobrala telefon a vytocila Skylink,po asi 2 minutach sa aj dovolala a co sa nestalo,samozrejme stacilo povedat cislo karty,meno adresu a karta za 39,40 uz je na ceste s dodatkom,ze nech jej to potom preregistrujem a doladim JA ak si netrufa sama.Este som dostal ako bonus vynadane,ze ak by pan predomnov nieco neriesil tak na nej zarobim a ,ze by ma mali zrusit ked len okradam zakaznikov a pod. mile reci...
Ja,dobrak co to robim naozaj hlavne v prospech zakaznika takto dopadnem...Dakujem pekne mily Skylink,ze si takto vies podrzat svojich partnerov,hlavne,ze sa potom aj postaras o takych ako bola ta pani ak maju problem,ved Ti zaplatili servisny poplatok ...
zelenak , September 26 2013 10:14:17
tak som obetoval nejaký čas a napísal som v rýchlosti list p.riaditeľke SOI :

Slovenská obchodná inšpekcia
Prievozská 32
827 99 Bratislava

VEC : odpoveď na Váš list zo dňa 11.9. 2013 Zn. 3282/55/13


Vážená pani Mgr. RNDr. Machútová ,

obdržal som od Vás odpoveď na moju pozvánku na neoficiálne stretnutie predajcov TV a SAT techniky. Po prečítaní Vašej odpovede som v nemom úžase pozeral chvíľku do zrkadla aby som sa uistil, že sa mi to nesníva.

Prečítali ste si, prosím, text v mojej pozvánke pozorne ? Asi nie, pretože ja som Vám napísal,
citujem :

„Viacerí zákazníci SKYLINKu a najmä CSLINKu, ktorí vlastnia dekódovacie karty CW, ( Skylink® a CS Link® sú obchodné značky používané pod licenciou M7 Group S.A ) dostávajú ( a dostali ) v uplynulých týždňoch dobierky zasielané z adresy : Satelitná televízia SKYLINK, P.O.BOX 11, 022 04 Čadca 4. Dobierky odosielalo zákaznícke centrum „SKYLINK“ napriek tomu, že adresáti si nič neobjednali. Zarážajúca je aj skutočnosť, že k predmetnej dobierke nie je vystavený žiadny účtovný daňový doklad.


Vy však vo svojej odpovedi píšete, že spotrebitelia dostávajú ( dostali ) zásielky, ktoré nie sú podmienené žiadnou platbou. Týmto ste mi naznačili, že som si túto skutočnosť zrejme vymyslel . Aby som Vám dokázal, že to nie je výmysel, posielam Vám nasledovné dôkazy :

a/ mailová komunikácia medzi mnou a zákazníckym centrom SKYLINKu zo dňa 31.7.2013

Tým CS link a Skylink mi mailom oznámil, že mi zasiela kartu a celková úhrada bude 13,90€ Zároveň sa mi poďakoval za objednávku o ktorej ja nič neviem. Neviem o tom, že by som si niečo objednával, či už písomne, mailom alebo telefonicky.
Ako dôkaz , že som takúto dobierku naozaj dostal, Vám posielam , síce trošku rozmazanú, fotografiu obálky ( na pošte nebolo dostatočné svetlo ) na ktorej je vidieť, že ide o dobierku na sumu 13,90€

b/ mailová komunikácia medzi zákazníkom SKYLINK a zákazníckym centrom SKYLINKu
( p. MUDr. Blažejová )
Aj z tejto komunikácie je zrejmé, že p.MUDr. Blažejová si nič neobjednala . Zarážajúca je aj odpoveď, ktorá prišla zo zákazníckeho centra SKYLINK ...


Vážená p. riaditeľka,

nebudem sa tu ďalej rozpisovať o problémoch , ktorými zasiahli spotrebiteľov v SR ( aj ČR )
obchodné praktiky „SKYLINK“, je to príliš široká téma a moje siahodlhé písanie by sa aj tak minulo účinkom pretože z Vašej odpovede som nadobudol pocit, že Vaša reakcia je silne „poznačená“ účelovosťou pod ktorou sa podpísal „duch“ SKYLINKu / resp. niekoho, kto bol oslovený vytvoriť takúto pochybnú odpoveď na moju pozvánku /.

Pre mňa , ale aj pre viacerých predajcov TV a SAT techniky, je zarážajúce, že sa „nemienite“
zúčastniť stretnutia v Banskej Bystrici dňa 4.10. 2013

Čo teda , prosím, mienite teraz urobiť, keď som Vám predložil viac ako dostatočné dôkazy ?

Ešte stále máte šancu urobiť niečo pre spotrebiteľov a všetkých občanov SR ...

Alebo je Vám jedno, čo si o Vás myslia spotrebitelia ?

Jednu reakciu predajcu SKYLINK na Vašu odpoveď Vám prikladám ...

Verím , že svoje rozhodnutie zmeníte a že 4.10. 2013 budem môcť privítať zástupcu SOI na našom stretnutí.

S pozdravom

Ing. Zeleňák
majiteľ CSAT

Vrbové dňa 26.9. 2013
vixxxinka , September 26 2013 10:29:42
Chcela by som podporiť ako pána Ing. Zeleňáka, takisto aj ďalších ľudí, ktorí v tejto veci robia aspoň niečo, určite nie málo. Úradníci sú tu pre občanov a nie občania pre nich.
Luteran , September 26 2013 10:39:13
Pán Zeleňák, vďaka za to, že ste to nevzdali a ponúkli SOI šancu, som veľmi zvedavý ako pani riaditeľka zareaguje.

Ak Vám tam nikoho nepošle, fakticky tým priznáva nekalú spolupráciu so SkyM77.

Pekný deň.
zelenak , September 26 2013 13:31:12
vixxxinka,p.Luterán

ďakujem za podporu

Pridať komentár

Pre pridanie komentára musíte byť prihlásený.

Hodnotenia

Musíte byť zaregistrovaný, aby ste mohli hodnotiť.

Prosím prihláste, alebo sa zaregistrujte.

Zatial nikto neohodnotil tento príspevok.
Prihlásenie
Meno

HesloNie ste členom?
Kliknite sem a zaregistrujte sa. Trvá to menej ako 20s

Zabudli ste heslo?
Pre získanie nového kliknite práve sem.
Kto je Online
Hostí Online: 1
Žiadny člen nie je Online

Registrovaní členovia: 17,487
Najnovší člen: ny3useHiz
Partnerské weby


Chcete sa stať partnerom?
Kontaktujte nás